Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van PortofoonWEB zijn opgebouwd uit de volgende delen:

I Begripsomschrijving

II Algemeen gedeelte

I ) Begripsomschrijving:

PortofoonWEB: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, PortofoonWEB onderdeel van Two Way Trading gevestigd te Drachten.
KVK nr: 59799110
BTWNR: NL001432546B11
Rabobank te Drachten: NL34 RABO0150 1307 08
BIC: RABONL2U

Webwinkel: Presentatie- en verkoop plaats op het internet van PortofoonWEB.
Wederpartij: Degene die door ondertekening - of andere wettelijk geldende - wijze de gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard en door middel van een order verklaart hiermee akkoord te gaan.

Order: Schriftelijke bestelling bij PortofoonWEB.
Losse verkoop: Verkoop van producten via persoonlijk contact.
Verkoop op afstand: Verkoop zonder persoonlijk contact, of via de telefoon.

Vertegenwoordiging: Het bedrijf kan alleen vertegenwoordigd worden door degene die in het dossier van PortofoonWEB  bij de Kamer van Koophandel zijn opgenomen.
Indien een ander natuurlijk persoon zich voordoet als voor PortofoonWEB  sprekende heeft deze, en moet deze, een schriftelijke bevestiging overleggen van een persoon die in het hierboven genoemde dossier is opgenomen. 

Klant: Consument of bedrijf.
Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
Bedrijf: Een persoon die wel handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
Schriftelijk: Per post of per e-mail.

II ) Artikel 1: Algemeen

1) Op alle aanbiedingen van PortofoonWEB  zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van PortofoonWEB (www.portofoonweb.nl). Op verzoek zendt PortofoonWEB  u een schriftelijk exemplaar.

2) Naast deze algemene voorwaarden kan PortofoonWEB aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van PortofoonWEB 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van PortofoonWEB  op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.

2) PortofoonWEB  heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes

1) De prijsvermeldingen van PortofoonWEB  zijn geen offerte.

2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders door ons is aangegeven.

3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1) Alle op de website van PortofoonWEB  vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2) PortofoonWEB behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1) Alle prijzen vermeld op de website van PortofoonWEB zijn inclusief BTW , tenzij anders aangegeven.

2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van PortofoonWEB onder voorbehoud van type- of drukfouten. PortofoonWEB heeft het recht, voor levering, de koper te informeren als dit het geval is.

3) De producten van PortofoonWEB worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van PortofoonWEB worden verricht tegen de prijs die PortofoonWEB  na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen

1) Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking (overschrijving of iDeal/PayPal/MisterCash betaling) vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk vooraf tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2) Voor het geval dat PortofoonWEB een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan PortofoonWEB verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4) PortofoonWEB is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra PortofoonWEB hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.

5) De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

1) Wij leveren af magazijn (Eigen voorraad), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Pakketpost wordt verstuurd met een tracktrace code zodat deze volgbaar is.

2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Zie punt 4.

3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar PortofoonWEB. Zie punt 4.

4) In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald van de bezorgdienst op te geven opslagplaats, heeft PortofoonWEB  het recht u een factuur te sturen van de door PortofoonWEB  gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 9: Levering

1) Bij vooruitbetaling, vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. De wettelijke levertijd is 30 dagen.

2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens PortofoonWEB 

Artikel 10: Garantie

1) PortofoonWEB  staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) PortofoonWEB  hanteert 12 maanden direct omruil garantie na factuur datum. Dit houd in dat de klant direct vanuit de voorraad een nieuw product ontvangt. Als blijkt dat op het moment hetzelfde product niet voorradig is zal in overleg een gelijkwaardig of beter product aangeboden worden. PortofoonWEB wil op deze manier de klant snel van dienst zijn en niet laten wachten op Fabriek Garanties. Dit geld voor alle import producten als Baofeng, Wouxun, TYT, Tytera, Kirisun, Puxing, Zastone etc. Producten waar PortofoonWEB geen importeur van is als Icom, Yaesu, Hytera, Motorola, Vertex, etc hebben een fabriek garantie van 24 maanden en gaan in overleg met de importeur. Ten alle tijde zal PortofoonWEB zorg dragen voor een correcte en snelle afhandeling.

3) Op verbruiksproducten , batterijen, airtubes, eartips, eindtransistors, transistors, zend en ontvangst buizen geldt normaliter GEEN gebruiksgarantie doch een aankoopgarantie, tenzij de batterij, accu,airtubes, eartips, transistors, eindtransistors, buizen al defect door ons aan u geleverd is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  • A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. Denk aan zware beschadigingen als afgebroken antennes en gebroken displays en schermen
  • B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens PortofoonWEB  zijn verricht.
  • C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
  • D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
  • F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  • G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota.

5) Defecten dienen per email aangemeld te worden. Na melding ontvangt de klant van PortofoonWEB een defecten formulier die samen met kopie factuur en product naar onderstaand adres retour gestuurd dient te worden. Na ontvangst van een defect wordt deze binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.Defect zendingen, voldoende gefrankeerd, kunnen gestuurd worden naar:PortofoonWEBDe Hemmen 889206 AG Drachten.

6) Mocht na controle blijken dat het product functioneerd na verwachting en geen defecten vertoond dan wordt deze retour afzender gestuurd. De retour verzendkosten a 6,75 euro worden bij de ontvanger cq klant in rekening gebracht.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1) De eigendom van geleverde producten door PortofoonWEB wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1) De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door PortofoonWEB  afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1) PortofoonWEB  aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.

2) PortofoonWEB  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

1) Indien PortofoonWEB  door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.

4) PortofoonWEB  zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens PortofoonWEB  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering,die PortofoonWEB  te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft PortofoonWEB  het recht, zonder ingebrekestelling, haar zijd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3) PortofoonWEB  is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst PortofoonWEB  schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door PortofoonWEB  verrichte prestaties en heeft PortofoonWEB  onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Arbitrage

1) Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en PortofoonWEB  zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17: Retourneren

1) In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij PortofoonWEB  het recht op een afkoelingsperiode (bedenkperiode) van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat en ongebruikt. Kosten voor het terugsturen komen voor rekening van de koper. Indien koper definitief afziet van een aankoop wordt het aankoopbedrag (excl. de verzendkosten) geretourneerd op de rekening van de koper. Het bedrag wordt binnen 14 werkdagen aan de koper geretourneerd. Het pakket dient degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden. (niet deugdelijk verpakt en/of onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

LET OP ! Speciaal voor u bestelde artikelen en hygiene artikelen zoals headsets worden niet teruggenomen. Ook de kosten voor het modificeren en programmeren worden niet vergoed.

Retourzendingen, voldoende gefrankeerd, kunnen gestuurd worden naar:
PortofoonWEBDe Hemmen 88
9206 AG Drachten

circle-arrow-left Terug naar home